• Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.joannamuzykastudio.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta.

Operatorem sklepu jest Joanna Muzyka z siedzibą przy ul. Skarbowców 85/10 we Wrocławiu (kod pocztowy 53-025), której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.

Operator sklepu jest członkiem łódzkiej Spółdzielni Pracy Artystów Plastyków (SAP), nr członkowski w ewidencji SAP: 11406., Spółdzielnia Pracy Artystów Plastyków Sap, Wigury 7, 90-302 Łódź, NIP 7240002752, z ramienia której operator sklepu prowadzi działalność sprzedaży swoich artystycznych wyrobów za pośrednictwem strony ww.joannamuzykastudio.pl.

perator sklepu prowadzi działalność nierejestrowaną
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.joannamuzykastudio.pl

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: hello@joannamuzykastudio.pl

- lub pod numerem telefonu: +48 737 462 638

Do korzystania ze sklepu www.joannamuzykastudio.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

 • §1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.joannamuzykastudio.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • §2 Informacje o Produktach
 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Joanny Muzyka i podlegają ochronie praw autorskich.
 1. Produkty są wykonane ręcznie, poprzez wykorzystanie tradycyjnych technik szklarskich, złotniczych oraz w oparciu o nowe technologie.
 2. Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie).
 3. Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach wykonanych w ramach serii limitowanej konkretnego wzoru.
 4. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika, że to ręczna praca.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
 6. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.
 7. Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty (biżuteria) nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu ze środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami. Z uwagi na niestandardowe surowce wykorzystane w produktach, Sprzedawca zakazuje kontaktu Produktów z wodą (np. zakaz kąpieli – dotyczy biżuterii i szkła artystycznego).
 8. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 • §3 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.joannamuzykastudio.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy Joanna Muzyka Studio prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne.
 • §4 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.
 3. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.
 4. Promocje:

Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie. Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie będą przewidywały możliwość łączenia kilku różnych promocji.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową i drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, lub namiar na docelowy paczkomat oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 9. Zmiana lub wycofanie zamówienia:

Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.

Do momentu wysłania przez Sprzedawcę powyżej wskazanego e-maila, Klient może także wycofać złożone zamówienie ( nie dotyczy to zamówień indywidualnych ).

 • §5 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, paczkomatów InPost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego pod adresem Hallera 35/9, 53-325 Wrocław. W przypadku chęci osobistego odbioru zamówienia, Sprzedawca każdorazowo ustala z Klientem datę i godzinę odbioru zamówienia.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminami podawanymi przez przewoźników. W przypadku firm kurierskich i paczkomatów InPost są to 1-2 dni robocze, w przypadku Poczty Polskiej: 2-5 dni roboczych na terenie Polski i 7-45 dni roboczych w przypadku wysyłek zagranicznych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”, „PayPal”, "szybkie płatności Blue Media" oraz „BLIK”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 • §6 Płatności
 1. Sprzedawca każdorazowo wystawia do transakcji rachunek wysyłany elektornicznie (w pierwszym mailu o przyjęciu zamówienia w Sklepie). Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 2. W celu otrzymania Faktury za zamówienie Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia w sklepie.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem, przez system PayPal, przez pośrednika szybkich płatności Blue Media, przelewem BLIK lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 • §7 Termin realizacji zamówienia
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. W przypadku zamówień wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia wynosi 7 – 14 dni roboczych. W przypadku rozbudowanych i skomplikowanych instalacji termin realizacji może się dodatkowo wydłużyć. O takiej sytuacji Klient będzie każdorazowo informowany przez Sprzedawcę. Na specjalne życzenie klienta zamówienie może być zrealizowane szybciej – w tym celu należy skontaktować się z projektantem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@joannamuzykastudio.pl i ustalić szczególne warunki realizacji zamówienia.
 1. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
 2. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.
 3. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).
 4. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
 5. Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.
 • §8 Odstąpienie od umowy
 1. Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 1. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres: Joanna Muzyka Studio, ul. Skarbowców 85/10, 53-025, Wrocław (Polska). 
 2. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy: hello@joannamuzykastudio.pl. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.
 5. Zwrotom nie podlegają zamówienia indywidualne, projekty specjalne oraz rozmiary mniejsze i większe niż podane przy produkcie na stronie www.joannamuzykastudio.pl
 • §9 Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 1 rok kalendarzowy, licząc od daty zakupu przez Klienta. Klient ma prawo przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy drogą mailową pod adres: hello@joannamuzykastudio.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informacja którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową (gdy Klient wysyła zgłoszenie e-mailem). Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta.
 4. Reklamacji nie podlegają wady tj.: stłuczenie, wyszczerbienie wyrobu spowodowane wypadkiem podczas użytkowania wyrobu przez Klienta. Wady takie, jeśli występują, należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki od Sprzedawcy. Wtedy uznaje się, że wada wystąpiła w wyniku transportu do Klienta i nie jest on za nią odpowiedzialny. Jeśli w ciągu 2 dni od daty otrzymania przesyłki Klient nie zgłosi wystąpienia wady tj.: wyszczerbienie, stłuczenie wyrobu, uznaje się że wymieniona wcześniej wada powstała w późniejszym czasie z winy Klienta.
 5. Jeżeli dany Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576.
 6. W sytuacji wystąpienia wady Produktu Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 7. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia Kodeksu cywilnego może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.
 8. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo – w porównaniu z drugim z możliwych żądań -wymagałaby nadmiernych kosztów.
 9. Sprzedawca musi wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.
 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 12. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • §10 Naprawa wyrobów
 1. Jeśli w trakcie użytkowania wyrobu przez Klienta pojawią się uszkodzenia tj.: wyszczerbienia, pęknięcia na skutek upadku, Klient ma możliwość ubiegać się o naprawę uszkodzonego przedmiotu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym: hello@joannamuzykastudio.pl
 1. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną prośbę o naprawę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia informacji przez Klienta.
 2. Cena naprawy ustalana jest indywidualnie z Klientem na podstawie zaistniałych zniszczeń.
 3. Koszt wysyłki naprawianego wyrobu do Sprzedawcy oraz jej drogę powrotną do Klienta pokrywa Klient.
 4. Formę wysyłki strony ustalają indywidualnie do każdej naprawy.
 • §11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 2. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 4. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres hello@joannamuzykastudio.pl
 5. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 8. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 • §12 Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • §13 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem, bez zgody Klientów.
 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.

data ostatniej aktualizacji regulaminu: 06.04.2022